Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība

Sākumlapa

Vēsture

StatūtiLatviešu Dziesmu Svētku Biedrības Kanadā (L.D.S.B.K.)


Statūti


Pieņemti 2015. g.  pilnsapulcē

Latviešu Dziesmu Svētku Biedrība Kanadā


1 L.D.S.B.K  ir Kanadā esošo koŗu un citu dziesmu svētku dalībnieku vienību biedrība.


2  L.D.S.B.K.  mērķi un uzdevumi

a)  rīkot dziesmu svētkus Kanadā;

b)  veicināt koŗu dziedāšanu un tautas deju darbību;

c)  uzturēt  sakarus ar dziedātāju un dejotāju saimi Latvijā un ārpus Latvijas;                  

d)  pārvaldīt dziesmu svētku līdzekļus;

e)  kārtot visas citas lietas, kas saistītas ar dziesmu svētkiem.


3.1  Pārvaldes orgāni: L.D.S.B.K. pārvaldes orgāni ir: padome, valde un  revizijas komisija.


3.2 Visi amati L.D.S.B.K. un dziesmu svētku Rīcības komitejā ir goda amati.


4  L.D.S.B.K. biedri ir visu Kanadas latviešu koŗu un tautas deju kopu  dalībnieki.


5  L.D.S.B.K. līdzekļi rodas no:

a)  dziesmu svētku un citu sarīkojumu ienākumiem;

b)  ziedojumiem;

c)  citiem ienākumiem.


L.D.S.B.K. padome


6  L.D.S.B.K. padome sastāv no:

a)  koŗu diriģentiem un koŗu pārstāvjiem, (katra koŗa diriģenta un                 viena pārstāvja);

b)  no katras tautas deju kopas Kanadā - vadītāja un viņa palīga;

c)  diviem L.N.A.K. pārstāvjiem;

d)  pa vienam pārstāvim no organizācijām kuras atrodās statūtu pielikumā;

e)  iepriekšējo dziesmu svētku Rīcības komitejas ievēlētiem sešiem

     pārstāvjiem, kas darbojās kā pilntiesīgi Padomes locekļi līdz nākamo

     dziesmu svētku noslēgumam, kad viņu vietā stājas jaunie Rīcības         

      komitejas pārstāvji.

 f)  Amatā ievēlētie padomes locekļi, (padomes prezidijs, valde un revizijas        komisija), patur savas padomes locekļa tiesības līdz nākamām vēlēšanām.

g) Bez tam, L.D.S.B.K. padome var par nopelniem biedrības labā ievēlēt  goda biedrus.


7.1 L.D.S.B.K. padomes prezidijs sastāv no priekšsēža, priekšsēža vietnieka un  sekretāres, un darbojas no vieniem dziesmu svētkiem līdz otriem.  


7.2 L.D.S.B.K padomes sapulces sasaucamas ne vēlāk kā vienu gadu pēc  pēdejiem dziesmu svētkiem.


7.3 Šinī sapulcē pārvēl L.D.S.B.K. amata personas no vieniem dziesmu svētkiem  līdz otriem.


8 L.D.S.B.K. padomes tiesības un pienākumi:

a)  ievēlēt Padomes priekšsēdi, vietnieku un sekretāri;

b)  ievēlēt L.D.S.B.K. valdes priekšsēdi un 4 valdes locekļus;

c)  ievēlēt revīzijas komisiju;

d)  ievēlēt nākamo dziesmu svētku Rīcības komitejas prezidiju;

e)  grozīt un papildināt statūtus;

f)  uzņemt padomē citu organizāciju, biedrību, koŗu un kopu pārstāvjus;

g)  izskaitīt no padomes locekļu sastāva pārstāvjus;

h)  dot valdei norādījumus tās darbībai;

i)  noteikt galvenās vadlīnijas nākamiem dziesmu svētkiem;

j)  pieņemt budžetu;

 k) lemt par L.D.S.B.K. likvidāciju.

l)  L.D.S.B.K. padomei ir tiesības aicināt padomē ar balss tiesībām personas,       kuŗu piedalīšanās padomē veicinātu L.D.S.B.K. mērķus, kā piemēram:        mūzikas darbiniekus, komponistus, dziedoņus un citus.


9.1 Padomes sapulces sasauc padomes prezidijs vai valde pēc vajadzības.


9.2 Revīzijas komisijai un vismaz 10 padomes locekļiem ir tiesības pieprasiīt  padomes sapulces sasaukšanu.


9.3  Padomes sapulci vada padomes priekšsēdis vai viņa vietnieks.


9.4 Protokolē sekretārs.


9.5  Ja padomes priekšsēdis vai viņa vietnieks  kādu apstākļu dēļ nevar vadīt, tad

padome ievēl no sava vidu sapulces vadītāju.


9.6  Padomes sapulces laiks, vieta un darba kārtība izziņojama visiem padomes

locekļiem ar rakstu vismaz divas nedēļas iepriekš.


10.0  Padomes pilnsapulces ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās ne mazāk kā puse +  viens no padomes locekļiem.


10.2  Ja kvorums nav ieradies, pēc 30 minūtēm sapulce ir pilntiesīga pie jebkura dalibnieku skaita.


11.0  Izņēmuma gadījumā, ja padomes loceklis nevar personīgi padomes sapulcē  piedalīties, vai tam loceklim ir vairāki amati kuri būtu balstiesīgi  L.D.S.B.K. pilnsapulcē, jeb kā diriģents vai tautas deju grupas vadītājs vada  vairākas vienības, tad viņš var savu mandātu rakstiski deleģēt.


11.2  Mandātu delegācija izdarama sekojoši: diriģents vai koŗa priekšnieks  deleģē kādam Kanadas koristam; tautas deju grupas vadītājs deleģē kādam  Kanadas dejotājam, organizāciju pārstāvs deleģē kādam organizāciju  biedrim.


12.1  Padomes lēmumus pieņem balsojot atklāti ar vienkāršu balsu vairākumu.


12.2  Balsošanu izdara aizklāti, ja to pieprasa vismaz pieci padomes locekļi.


12.3 Amatpersonu ievēlēšana izdara aizklāti.  Padomes locekļu izskaitīšanu izdara  balsojot atklāti.


12.4 Lēmumi par statūtu grozīšanu vai pildīšanu, biedrības likvidāciju vai  padomes locekļu izskaitīšanu pieņemami or 2/3 klātesošo balsu vairākumu.


L.D.S.B.K. valde


13.1  L.D.S.B.K. valde sastāv no priekšsēža, vicepriekšsēža, sekretāra, kasiera un  biedrziņa.


13.2  Bez tam, ar balss tiesībām kā pilntiesīgs valdes loceklis piedalās L.N.A.K.  pārstāvis.


13.3  Valdes sēdes ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās vismaz 3 locekļi, to skaitā  priekšsēdis vai viņa vietnieks.


13.4  L.D.S.B.K. darbu valde vada statūtos paredzētās un padomes nospraustās  robežās.


13.5 Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.
L.D.S.B.K. dziesmu svētku rīcības komiteja


14 Ne vēlāk kā divus gadus pirms paredzētajiem nākamiem dziesmu svētkiem,  padome ievēl dziesmu svētku Rīcības komitejas prezidiju sekojošā sastāvā:

a)  Rīcības komitejas priekšsēdis,

b)  divi vicepriekšsēži,

c)  4 prezidija locekļi.


15  Prezidijs sastāda Rīcības komiteju, piesaistot attiecīgus locekļus, pēc  vajadzības.


16  Rīcības komitejas uzdevums: sarīkot dziesmu svētkus L.D.S.B.K. nosprausto  vadlīniju garā.


17 Dziesmu svētku atlikumu un visas palikušās saistības Rīcības komiteja  nodod L.D.S.B.K.


18  Rīcības komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.


19  Dziesmu svētku atlikumu sadala dziesmu svētku biedrības padome ar Rīcības  komitejas prezidiju un ik pa vienam izraudzīto technisko komiteju pārstāvjiem.

Revīzijas komisija


20.l  L.D.S.B.K. darbības pārbaudei, padome no sava vidus ievēl Revīzijas  komisiju uz visu padomes darbības laiku.


20.2 Revīzijas komisija sastāv no 3 locekļiem.


20.3  Revīzijas komisija tiesīga pārbaudīt L.D.S.B.K. darbību katrā laikā, bet tas  jāizdara obligāti pēc katriem dziesmu svētkiem.


20.4  Dziesmu svētku starplaikā ne retāki kā pa 2 gadiem reizi revīzijas komisija  sniedz ziņojumu nākamā sapulcē apstiprināšanai.


Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā


2l  L.D.S.B.K. darbojas ciešā saskaņā ar L.N.A.K., respektīvi tās Kultūras un  Izglītības nozarēm.


22 L.D.S.B.K. likvidējoties, tās lidzekļi un archivs nododami L.N.A.K.


#top